školné

Školné ve školní družině

č.j. 15/5-2011


ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Tato směrnice je součástí ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ŠKOLY.
Změny ve směrnici jsou prováděny formou nové směrnice s novým č.j. a následnou aktualizací
přílohy č.2 organizačního řádu školy.


I. Úvodní ustanovení
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 11, Vyhlášky č. 74/2005 Sb o zájmovém vzdělávání, stanovuje ředitel školy výši úplaty za školní družinu.

II. Výše úplaty
Základní částka měsíční úplaty za umístění dítěte do školní družiny činí  100,- Kč (výše základní částky vychází ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů v uplynulém kalendářním roce).


III. Osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek podle § 20-22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče podle § 36-43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.
Dále je možné prominout úplatu  zákonnému zástupci dítěte ve smyslu ustanovení § 16 odst . 4, 5 školského zákona, kdy je rozhodnutí vázáno na pobírání jiných sociálních dávek podle § 44 odst. 2 a § 76 zákona 111/2006 Sb. , o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, který tuto skutečnost prokáže řediteli školy.


IV. Snížení úplaty
Zákonnému zástupci dítěte, které nedochází do školní družiny ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, bude základní částka za příslušný kalendářní měsíc snížena na 50,- Kč.


V. Splatnost úplaty a sankce za neplacení
1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.
2) Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní družinu ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady, může ředitel školy, po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, rozhodnout o vyřazení dítěte ze školní družiny.


VI. Závěrečná ustanovení
Tato směrnice je trvale uložena v kanceláři školy.
Účinnost od 1.9.2011 do 31.8.2012
               
V Sezimově Ústí  1.9.2011     

Mgr.Hana Hojsáková
ředitelka školy

Aktuality

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.