Vize školy a strategický plán

Vize školy a strategický plán

 


VIZE ŠKOLY

Stanovit vizi školy byl u nás dlouhodobý proces. Z mnoha akcí školy, kterými se snažíme prezentovat školu široké veřejnosti a rodičům bylo patrné, že vize školy bude mít něco společného s veřejností. Snažíme se přibližovat život školy nejen rodičům, ale i ostatním občanům města. Škola je místem, kde probíhají výstavy, kulturní a společenské akce pro veřejnost, počítačové kurzy pro veřejnost, atd. Nechceme se uzavírat do sebe, chceme se zviditelňovat, chceme prezentovat činnost a úspěchy našich dětí.

Tyto věci všichni pedagogové velmi dobře vnímají, neboť jsou jejich nositeli. Přesto se naše vize nerodila snadno. Ze společné dílny vzniklo mnoho různých vizí, z nichž některé nesly prvky recese, ale i to svědčí o poměrně pohodové atmosféře ve sboru.

Nakonec jsme se přiklonili k vizi „Otevřená škola“, která je nám nejbližší a máme již řadu nástrojů, jak se k naplňování této vize můžeme postupně přibližovat.


 

STRATEGICKÝ PLÁN ŠKOLY

Naším hlavním cílem jsou dvě věci:
1) Zlepšení vzájemných vztahů mezi rodičovskou veřejností a školou.
2) Změna používaných metod práce učitelů ve výuce.

1. Zlepšení vzájemných vztahů mezi rodičovskou veřejností a školou

K naplnění tohoto cíle je nutné udělat několik drobných dílčích kroků. V první řadě se chceme naučit změnit způsob komunikace mezi učiteli a rodiči. Tomu musí předcházet i změna komunikace mezi učiteli a žáky i mezi učiteli navzájem. Nechceme, aby se učitelé schovávali za rozhodnutí třídních učitelů a vedení školy, ale aby každý sám řešil problémy, které se vyskytnou.

učitel – rodič (veřejnost)
způsob komunikace - snažíme se odbourávat anonymní poznámky a zápisy v žákovských knížkách a chceme je nahradit ústním jednáním (telefonicky) či osobním setkáním. Pro jednání má každý třídní učitel jednací protokol, kam si svá jednání zapisuje.
forma třídních schůzek – přešli jsme od klasického způsobu třídních schůzek ke schůzkám individuálním, formou konzultací. Chceme tím posílit důvěru mezi rodiči a pedagogy. Chceme tím vést pedagogy k vlastní odpovědnosti za případné problémy s daným žákem. Chceme nabídnout rodičům možnost společného setkání rodič - žák - učitel. Chceme si zvát rodiče i za účelem pochvaly jejich dětí, ne jen kvůli trestu.
• neformální setkání rodičů a třídních – podporujeme i iniciativu některých třídních učitelů, kteří se chtějí setkávat s rodiči i mimo školu ať už s dětmi či bez nich.
• společenské akce – chceme pokračovat v tradici učitelského plesu. Vnímáme ho jako neformální společenskou akci, při níž je možné přiblížit školu veřejnosti.
• prezentace zájmové činnosti žáků – chceme prezentovat výsledky činnosti zájmových kroužků při dnech otevřených dveří
• prezentace výsledků vzdělávání – slavnost slabikáře, oslava první přečtené knihy spojená s ukázkovou vyučovací hodinou v 1. třídě.
• projekt pro předškoláky – chceme pokračovat v úspěšném projektu pro budoucí školáky a spolu s jejich rodiči představit činnosti, které je ve škole čekají.

učitel – žák
• školní parlament - chceme dát dětem více možností, jak se podílet na chodu školy,
na změnách. Chceme brát děti jako své partnery při rozhodování.
• akce pořádané žáky – chceme podporovat všechny akce, které si žáci organizují sami a kterými prezentují školu na veřejnosti (Den dětí pro mateřskou školu, školní časopis)
• spolupráce na projektech – chceme vést žáky k větší samostatnosti při vytváření školních projektů, dávat jim více důvěry a měnit pedagogy z role tvůrců do role koordinátorů.
• zahraniční výměnné pobyty žáků – chceme dále podporovat spolupráci s partnerskou obcí Thierachern (Švýcarsko). Děti bylí v rodinách a rodiče si mohou ověřit jejich jazykové dovednosti používané v praxi.

učitel – učitel
• problémoví žáci – chceme vést pedagogy k větší spolupráci při řešení konkrétních problémů (koordinace postupů domluvených s rodičem)
• příprava společných akcí – chceme vést učitele k osobní odpovědnosti za organizaci různých akcí
• společné neformální setkávání zaměstnanců – velmi důležitý prvek je odpočinek a odreagování se od každodenních problémů. Chceme i nadále podporovat tato setkávání.
• příklad dobré praxe – chceme si navzájem poskytovat podporu a pomoc při vzdělávání (vzájemné hospitace, sdílení fungujících metod výuky, ..
• předmětové komise – společné plánování výuky v předmětech, tvorba a revize ŠVP, hodnocení a sebehodnocení žáků

2. Změna používaných metod práce učitelů ve výuce

Naplnění tohoto cíle je úzce spjato s tvorbou školního vzdělávacího programu a jeho realizací v praxi.  Neobávali jsme se vytvoření ŠVP, ale toho, aby byli učitelé ochotni změnit své stereotypy ve výuce a začali používat i jiné metody, které jsou dnešním dětem bližší a daleko více rozvíjí různé kompetence než frontální výuka založená pouze na výkladu.

• práce s interaktivní tabulí – chceme průběžně provádět školení pedagogů. Školení povedou kolegové, kteří tabuli již používají a mohou tak ostatním ukázat úskalí tvorby prezentace, ...
• ukázkové hodiny pro kolegy – učitelé si připraví ukázkovou hodinu s použitím interaktivní tabule. Ostatní kolegové mají možnost navštívit takovou hodinu.
• používání dalších metod – školení pro pedagogy (užívání jiných metod ve výuce)
• den otevřených dveří – při dnu otevřených dveří chceme rodičům ukázat celou řadu nových výukových metod
• využití počítačů ve výuce i v administrativě – zápis klasifikace do počítače, zápis průběžné absence žáků, průběžné aktualizace osobních údajů žáků ve školní matrice, elektronická třídní kniha,
 

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.