Vize školy a strategický plán

Vize školy a strategický plán

 


VIZE ŠKOLY

Stanovit vizi školy byl u nás dlouhodobý proces. Z mnoha akcí školy, kterými se snažíme prezentovat školu široké veřejnosti a rodičům bylo patrné, že vize školy bude mít něco společného s veřejností. Snažíme se přibližovat život školy nejen rodičům, ale i ostatním občanům města. Škola je místem, kde probíhají výstavy, kulturní a společenské akce pro veřejnost, počítačové kurzy pro veřejnost, atd. Nechceme se uzavírat do sebe, chceme se zviditelňovat, chceme prezentovat činnost a úspěchy našich dětí.

Tyto věci všichni pedagogové velmi dobře vnímají, neboť jsou jejich nositeli. Přesto se naše vize nerodila snadno. Ze společné dílny vzniklo mnoho různých vizí, z nichž některé nesly prvky recese, ale i to svědčí o poměrně pohodové atmosféře ve sboru.

Nakonec jsme se přiklonili k vizi „Otevřená škola“, která je nám nejbližší a máme již řadu nástrojů, jak se k naplňování této vize můžeme postupně přibližovat.


 

STRATEGICKÝ PLÁN ŠKOLY

Naším hlavním cílem jsou dvě věci:
1) Zlepšení vzájemných vztahů mezi rodičovskou veřejností a školou.
2) Změna používaných metod práce učitelů ve výuce.

1. Zlepšení vzájemných vztahů mezi rodičovskou veřejností a školou

K naplnění tohoto cíle je nutné udělat několik drobných dílčích kroků. V první řadě se chceme naučit změnit způsob komunikace mezi učiteli a rodiči. Tomu musí předcházet i změna komunikace mezi učiteli a žáky i mezi učiteli navzájem. Nechceme, aby se učitelé schovávali za rozhodnutí třídních učitelů a vedení školy, ale aby každý sám řešil problémy, které se vyskytnou.

učitel – rodič (veřejnost)
způsob komunikace - snažíme se odbourávat anonymní poznámky a zápisy v žákovských knížkách a chceme je nahradit ústním jednáním (telefonicky) či osobním setkáním. Pro jednání má každý třídní učitel jednací protokol, kam si svá jednání zapisuje.
forma třídních schůzek – přešli jsme od klasického způsobu třídních schůzek ke schůzkám individuálním, formou konzultací. Chceme tím posílit důvěru mezi rodiči a pedagogy. Chceme tím vést pedagogy k vlastní odpovědnosti za případné problémy s daným žákem. Chceme nabídnout rodičům možnost společného setkání rodič - žák - učitel. Chceme si zvát rodiče i za účelem pochvaly jejich dětí, ne jen kvůli trestu.
• neformální setkání rodičů a třídních – podporujeme i iniciativu některých třídních učitelů, kteří se chtějí setkávat s rodiči i mimo školu ať už s dětmi či bez nich.
• společenské akce – chceme pokračovat v tradici učitelského plesu. Vnímáme ho jako neformální společenskou akci, při níž je možné přiblížit školu veřejnosti.
• prezentace zájmové činnosti žáků – chceme prezentovat výsledky činnosti zájmových kroužků při dnech otevřených dveří
• prezentace výsledků vzdělávání – slavnost slabikáře, oslava první přečtené knihy spojená s ukázkovou vyučovací hodinou v 1. třídě.
• projekt pro předškoláky – chceme pokračovat v úspěšném projektu pro budoucí školáky a spolu s jejich rodiči představit činnosti, které je ve škole čekají.

učitel – žák
• školní parlament - chceme dát dětem více možností, jak se podílet na chodu školy,
na změnách. Chceme brát děti jako své partnery při rozhodování.
• akce pořádané žáky – chceme podporovat všechny akce, které si žáci organizují sami a kterými prezentují školu na veřejnosti (Den dětí pro mateřskou školu, školní časopis)
• spolupráce na projektech – chceme vést žáky k větší samostatnosti při vytváření školních projektů, dávat jim více důvěry a měnit pedagogy z role tvůrců do role koordinátorů.
• zahraniční výměnné pobyty žáků – chceme dále podporovat spolupráci s partnerskou obcí Thierachern (Švýcarsko). Děti bylí v rodinách a rodiče si mohou ověřit jejich jazykové dovednosti používané v praxi.

učitel – učitel
• problémoví žáci – chceme vést pedagogy k větší spolupráci při řešení konkrétních problémů (koordinace postupů domluvených s rodičem)
• příprava společných akcí – chceme vést učitele k osobní odpovědnosti za organizaci různých akcí
• společné neformální setkávání zaměstnanců – velmi důležitý prvek je odpočinek a odreagování se od každodenních problémů. Chceme i nadále podporovat tato setkávání.

2. Změna používaných metod práce učitelů ve výuce

Naplnění tohoto cíle je úzce spjato s tvorbou školního vzdělávacího programu a jeho realizací v praxi.  Neobávali jsme se vytvoření ŠVP, ale toho, aby byli učitelé ochotni změnit své stereotypy ve výuce a začali používat i jiné metody, které jsou dnešním dětem bližší a daleko více rozvíjí různé kompetence než frontální výuka založená pouze na výkladu.

• práce s interaktivní tabulí – chceme průběžně provádět školení pedagogů. Školení povedou kolegové, kteří tabuli již používají a mohou tak ostatním ukázat úskalí tvorby prezentace, ...
• ukázkové hodiny pro kolegy – učitelé si připraví ukázkovou hodinu s použitím interaktivní tabule. Ostatní kolegové mají možnost navštívit takovou hodinu.
• používání dalších metod – školení pro pedagogy (užívání jiných metod ve výuce)
• den otevřených dveří – při dnu otevřených dveří chceme rodičům ukázat celou řadu nových výukových metod
• využití počítačů ve výuce i v administrativě – zápis klasifikace do počítače, zápis průběžné absence žáků, průběžné aktualizace osobních údajů žáků ve školní matrice, elektronická třídní kniha,
 

Aktuality

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.