TÝDENNÍ PLÁNY 5.B

TÝDENNÍ PLÁNY- 5.B

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí:
TÝDENNÍ PLÁNY NA 2. POLOLETÍ
KVĚTEN
4. týden 23.-27.5.
akce : v úterý 24-testování všeobecných znalostí, ekologický program u Spektra
ČESKÝ JAZYK 
 číslovky, skloňování a prvopis, příslovce , PS s.23-25, 119-122
MATEMATIKA     geometrie ..opakování obsahu a obvodu( test), rýsování pravoúhlého trojúhelníka, tělesa
ANGLICKÝ JAZYK    PS s.40-41, uč.s.42-43
ČS  člověk- kůže dýchání, činnost srdce, uč. s.56-58
 
3. týden 9.-13.5.
akce : čtvrtek, pátek testování z ČJ aM
ČESKÝ JAZYK 
 číslovky, skloňování a pravopis, PS s.22-23 uč.116-117
MATEMATIKA    geometrie ..opakování učiva- rýsování čtverce, obdélníka, kružnice a kruhu
ANGLICKÝ JAZYK     PS.s.39
ČS  člověk- pohybová soustava ( kostra, svaly) uč.s.53-55
 
2. týden 9.-13.5.
akce : v pátek 13.5. výlet ne Kozí hrádek,  odpadá poslední hodina
ČESKÝ JAZYK 
 zájmena, skloňování osobních a přivlatňovacích zájmen, PS s.18-20 uč.103-111
MATEMATIKA    desetinná čísla   PS s.44,  z učebnice s.57, geometrie ..opakování učiva
ANGLICKÝ JAZYK    I like..., I don´t like, PS.s.3á, uč. 40-41
ČS  referát vesmír, živé organismy, třídění rostlin a živočichů, uč. s.46-51
 
DUBEN
4. týden 25.4.-29.4
akce : -
ČESKÝ JAZYK 
Písemná práce -slovesa , zájmena- PS s.16,17, uč.101, 102 
MATEMATIKA    desetinná čísla   PS s.41-42,  z učebnice s.53-54, geometrie ..opakování učiva
ANGLICKÝ JAZYK   učebnice s.38, vytváření plakátu I like..., I don´t like, PS.s.37-39, uč. 38-41, test-slovíčka poslední lekce
ČS  Neživá příroda energetické suroviny, půda, vesmír uč. s. 14-23 , test _ znaky a podmínky života, minerály, horniny, energetické suroviny
3. týden 18.4.-22.4
akce : pondělí...prázdniny, úterý.. divadlo, pátek...orientační závod
ČESKÝ JAZYK 
slovesa rozkazovací  způsob, opakování PS 13,14, učebnice s. 98-99, diktát PSs. 14
MATEMATIKA    desetinná čísla o  PS s.40,  z učebnice s.51, 
ANGLICKÝ JAZYK   učebnice s.38, vytváření plakátu I like..., I don´t like
ČS  Neživá příroda Minerály a horniny, učebnice s.8-13
2. týden 11.4.-13.4
akce : pondělí...bruslení pro zájemce, středa Dravci ( vstup 90 Kč), čtvrtek, pátek..prázdniny
ČESKÝ JAZYK 
slovesa rozkazovací  způsob PS 12, učebnice s. 95, test slovní druhy
MATEMATIKA    opakování  PS s.39,  z učebnice s.49, písemka test písemné počítání
ANGLICKÝ JAZYK   učebnice s.38, vytváření plakátu I like..., I don´t like
ČS  Poválečný vývoj- test okruhy k opakování viz příloha ČS test 1(Únor 1948, ČSSR, srpen1968, sametová revoluce,Václav Havel,  vznik České republiky v r.1939) Nová látka opakování znaky života..živá a neživá příroda
1. týden 4.4.-8.4
akce : CA sametová revoluce
ČESKÝ JAZYK 
slovesa minulý čas PS 11, učebnice s. 93-94, diktát PS s. 10/cv.4
MATEMATIKA    opakování zlomků PS s.38 z PS a s.49 z učebnice
ANGLICKÝ JAZYK  Velikonoce v CA , s.36 v PS
ČS  Nová látka : Poválečný vývoj, Únor 1948, ČSSR, srpen1968, sametová revoluce,Václav Havel,  vznik České republiky v r.1939
 
Březen 2022
 
5. týden 28.3.-1.4.
akce : 1.4. Den s Amosem
ČESKÝ JAZYK 
slovesa, PS 8-9, učebnice s. 87-89, diktát PS s. 10/cv.4
MATEMATIKA    písemné dělení dvojciferným číslem,-zkrácený zápis, PS s.37,  opakování zlomků PS s.38, učivo geometrie: bod , přímka, polopřímka, úsečka, mnohoúhelníky
ANGLICKÝ JAZYK  lekce 4 ,přítomný čas u sloves a průběhový čas u sloves, tvoření vě -opakování test.
učebnice  s. 37, PS s.35, opakování dny v týdnu, 
přítomný čas prostý..tvoření vět na dny v týdnu test
ČS test : I.a II.svět.válka Nová látka : Poválečný vývoj, Únor 1948, ČSSR, srpen1968, sametová revoluce,Václav Havel,  vznik České republiky
 
4. týden 21.3.-25.3.
ČESKÝ JAZYK 
přídavná jména přivlastňovací, PS 7-8, učebnice s. 79-81
MATEMATIKA    písemné dělení dvojciferným číslem,-zkrácený zápis, PS s.35-37,  opakování zlomků
ANGLICKÝ JAZYK  lekce 4 ,přítomný čas u sloves a průběhový čas u sloves.
Tvoření vět s použitím těchto časů, učebnice  s. 34-35, PS s.32-33, opakování dna v týdnu
ČS  vznik Československa 2018, 1.republika, Mnichovská dohoda a rozpad 1.republiky, Protektorát Čechy a Morava, 2.světová válka
 
3. týden 14.3.-18.3
akce : ve čtvrtek projektový den sv. Patrika, v pátek matematická soutěž Klokan
ČESKÝ JAZYK skloňování přídavných jmen měkkých a přivlastňovacích PSs. 5-6, učebnice s.77-80
MATEMATIKA    písemné dělení dvojciferným číslem,PS s.33-35, učebnice s.44-46
ANGLICKÝ JAZYK slovíčka lekce 4 , uč. s. 34, PS s.32
ČS test ( J.A.Komenský,Marie Terezie, Josef II, průmyslová revoluce), život v Rakousku -Uhersku na konci 19. a na začátku 20. století, 1.světová válka, vznik Československa
 
1. týden 28.2.-4.3.
akce : úterý masopust
ČESKÝ JAZYK   vzory přídavných jmen PS s. 2-3, opakování vzory podstatných jmen žlutý sešit
MATEMATIKA    písemné dělení dvojciferným číslem,PS s.30-32, učebnice s.42
 
ANGLICKÝ JAZYK opakování : předložky, sloveso to be ( použití ve větě, otázka, zápor), přídavná jména , použití otázky a záporu u slovesa být.

 ČS dějiny ČR ,  selské bouře, pověst o Janu Kozinovi a Lomikarovi

Únor 2022
3. týden 14.2.-18.2.
akce : středa ..lektorovaný program vztahy ve třídě
ČESKÝ JAZYK  opakování  vzory podstatných jmen žlutý sešit  s37-39 1. a 2. sloupeček , diktát-s.40/cv.6 písemné práce  podstatná jména PS s. 39-40
MATEMATIKA    písemné dělení dvojciferným číslem,PS s.29-31, učebnice s. 41-42
 
ANGLICKÝ JAZYK opakování : předložky, sloveso to be ( použití ve větě, otázka, zápor), přídavná jména 

 ČS dějiny ČR , pojmy: středověk, novověk, život ve městech a na vesnici v 16. a 17. století, nevolnictví

2. týden 7.2.-11.2.
ČESKÝ JAZYK  opakování  vzory podstatných jmen žlutý sešit  s 29- 32, 1. a 2. sloupeček , diktát-s.38/cv.8, písemné práce  podstatná jména PS s. 39-40
MATEMATIKA    test aritmetický průměr ,  pamětné dělení se zbytkem uč. s.39 , PS 28 , opakování písemné dělení jednociferným číslem, písemné dělení dvojciferným číslem PS s.42
geometrie , rýsování čtverce a obdélníka,  obvod čverce a obdélníka
ANGLICKÝ JAZYK překlad  učebnice 32-33,  nová slovíčka učebnice s. 34, 35 PS  s.31-33  čtení a překlad, konverzace,  použití předložek , otázka a odpověď Do you like.. ? 

 ČS dějiny ČR , pojmy: letopočet středověk, novověk,bitva na Bílé hoře, Jan Amos Komenský -projektový den v pátek

1. týden 31.1.-4.2.
v pondělí pslední hodinu předání vysvědčení, v pátek-pololetní prázdniny
ČESKÝ JAZYK  opakování  slovní druhy, rod ,číslo a pád u podst. jmen -písemné práce 
nová látka : podstatná jména- vzory podstatných jmen PS s.37-39  , diktát-s.38/cv.8 učebnice s.64-66 
MATEMATIKA    diagramy -test,. aritmetický průměr výklad https://www.youtube.com/watch?v=LsqRXnmFPwA PS pro 5.roč. s. 24, uč. s.35, pamětné dělení se zbytkem uč. s.39 , PS 28 
geometrie součet délky úseček, obvod čverce a obdélníka
ANGLICKÝ JAZYK nová slovíčka  učebnice 31_33, PS  s.28-29  čtení a překlad, konverzace,  použití předložek , použití vět There is, There are...PS s.29-30, opakování slovíčka město -test

 ČS práva dětí a práva občanů

dějiny ČR , pojmy: letopočet, před naším letopočtem, našeho letopočtu. Řazení dějinných událostí na číselnou osu (pravěk, příchod Slovanů na naše úžemí, středověk, novověk)

TÝDENNÍ PLÁNY NA 2.čtvrtletí
LEDEN 2022
4. týden 24.1.-28.1.
akce : v pátek bruslení ( nebruslící žáci mají ve škole výuku)
ČESKÝ JAZYK     opakování  shoda přísudku s podmětem (viz žlutý sešit),nová látka : podstatná jména, určení čísla, rodu, skloňování  PS s.34-36  , učebnice s.59-66 
MATEMATIKA    diagramy. aritmetický průměr PS pro 5.roč. s. 26-27, uč. s.33-35 opakování: geometrie  rýsování přímky, úsečky, měření délky úsečky, rýsování středu úsečky, kolmé a rovnoběžné přímky, rýsování čtverce a obdélníka s použitím kružítka, součet délky úseček, obvod čverce a obdélníka
ANGLICKÝ JAZYK nová slovíčka  učebnice 31_33, PS  s.28-29  čtení a překlad, konverzace,  použití předložek , použití vět There is, There are...PS s.29-30, opakování slovíčka-test

 ČS jednání v krizových situacích

3. týden 17.1.-21.1.

akce : ve středu od 10. hod divadlo

ČESKÝ JAZYK     opakování  shoda přísudku s podmětem (viz žlutý sešit),nová látka : podstatná jména, určení rodu, čísla a pádu   PS s.33-34 test , učebnice s.58-60, podstatná jména-pád  PS s.32-33 diktát s. 60/cv.5
MATEMATIKA    jednotky času PS pro 5.roč. s. 20-21, uč. s.31 opakování: geometrie  rýsování přímky, úsečky, měření délky úsečky, rýsování středu úsečky, kolmé a rovnoběžné přímky, rýsování čtverce a obdélníka s použitím kružítka, nová látka : součet délky úseček, obvod čverce a obdélníka
ANGLICKÝ JAZYK nová slovíčka  učebnice s.28-30  čtení a překlad, konversace,  čas průběhový u sloves , použití vět There is, There are...PS s.27-29, opakování test  sloveso have, can, to be
 ČS práva a povinnosti doma a ve škole, právní ochrana dětí, protiprávní jednání a ochrana před ním, lidé se speciálními potřebami, národnostní menšiny
3. týden 17.1.-21.1.
akce : ve středu od 10. hod divadlo
ČESKÝ JAZYK     opakování  shoda přísudku s podmětem (viz žlutý sešit),nová látka : podstatná jména, určení rodu, čísla a pádu   PS s.33-34 test , učebnice s.58-60, podstatná jména-pád  PS s.32-33 diktát s. 60/cv.5
MATEMATIKA    jednotky času PS pro 5.roč. s. 20-21, uč. s.31 opakování: geometrie  rýsování přímky, úsečky, měření délky úsečky, rýsování středu úsečky, kolmé a rovnoběžné přímky, rýsování čtverce a obdélníka s použitím kružítka, nová látka : součet délky úseček, obvod čverce a obdélníka
ANGLICKÝ JAZYK nová slovíčka  učebnice s.28-30  čtení a překlad, konversace,  čas průběhový u sloves , použití vět There is, There are...PS s.27-29, opakování test  sloveso have, can, to be
 ČS práva a povinnosti doma a ve škole, právní ochrana dětí, protiprávní jednání a ochrana před ním
 
2. týden 10.1.-14.1.
.ČESKÝ JAZYK     opakování  za 2.čtvrtletí ( předpony s, z, slova s je, ě, vyjmenovaná slova)-test  ,nová látka : slovní druhy  PS s.29-31 test , učebnice s.52-56, podstatná jména-pád  PS s.32-33
MATEMATIKA    jednotky hmotnosti PS pro 5.roč. s. 12, 13, uč. s.20-21 opakování: geometrie  rýsování přímky, úsečky, měření délky úsečky, rýsování středu úsečky, kolmé a rovnoběžné přímky, rýsování čtverce a obdélníka s použitím kružítka
ANGLICKÝ JAZYK nová slovíčka  učebnice s.24-26 čtení a překlad, znalost sloves,  čas průběhový u sloves PS s.24-26,uč. 26-28 , opakování test za 2. čtvrtletí ..slovní zásoba, sloveso have, cane, to be
ČS finanční gramotnost-bezhotovostní platba,zásady bezpečnosti při platbě kartou,  rozpočet, nákup-účtenka
1. týden 3.1.-7.1.
ČESKÝ JAZYK    opakování: shoda přísudku s podmětem...rod ženský , střední, mužský- test,  opakování vyjmenovaná slova-test  ,nová látka : slovní druhy  PS s.29-31 test , učebnice s.52-56
MATEMATIKA    jednotky délky..převody PS pro 5.roč. s. 12, 13, jednotky hmotnosti14,15..převody PS pro 5.roč. s. 12, 13, uč. s.20-21 opakování: geometrie  rýsování přímky, úsečky, měření délky úsečky, rýsování středu úsečky, kolmé a rovnoběžné přímky, rýsování čtverce a obdélníka s použitím kružítka
ANGLICKÝ JAZYK  učebnice s.24-26 čtení a překlad, znalost sloves,  čas průběhový u sloves PS s.21-24,
ČS finance, měna, banky, bezhotovostní platba, účet, spoření. rozpočet
 
 
PROSINEC 2021
3. týden 13.12.-17.12.
ČESKÝ JAZYK    opakování: shoda přísudku s podmětem...rod ženský , střední, mužský,nová látka : vyjmenovaná slova , PS s.26-28diktát PS s.27/cv.7
MATEMATIKA    zlomky PS pro 5.roč. s. 11,  uč. s.20-21 geometrie  rýsování přímky, úsečky, měření délky úsečky, kolmé a rovnoběžné přímky, rýsování čtverce .
ANGLICKÝ JAZYK  učebnice s.21-23 čtení a překlad,  čas průběhový PS s.21, opakování jmen rodinných příslušníků, centra aktivit
ČS centra aktivit
2. týden 6.12.-10.12.
ČESKÝ JAZYK    opakování: shoda přísudku s podmětem...rod ženský , střední, mužský( destiminutovky s. 23),nová látka : vyjmenovaná slova , PS s.23-25 diktát PS s.22/cv.9
MATEMATIKA    opakování písemného sčítání, odečítání, násobení a dělení, opakování učiva geometrie  rýsování přímky, úsečky, měření délky úsečky, kolmé a rovnoběžné přímky.
ANGLICKÝ JAZYK  učebnice s.21-23 čtení a překlad,  čas průběhový PS s.18/2,s.19s.20
ČS sousední státy-Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko  , uč s. 46-53
1. týden 29.11.-3.12.
ČESKÝ JAZYK    opakování: shoda přísudku s podmětem...rod ženský a střední( destiminutovky s. 22),nová látka : psaní skupin bě/bje, vě/ vje. pě, mě/mně(učebnice s.38-40 , PS s.21, 22 diktát PS s.22/cv.9
MATEMATIKA    opakování písemného sčítání, odečítání, násobení a dělení, opakování učiva geometrie  nová látka: jednotky času jejich převody, roznásobení závorky   PS  4.roč s.35 pamětné násobení a dělení pomocí rozkladu , PS  4.roč s.33, 34
ANGLICKÝ JAZYK  učebnice s.18-21 čtení a překlad,  čas průběhový PS s.18-19,
ČS 
Evropská unie, Evropa, sousední státy-Slovensko Uč. s. 43-47
TÝDENNÍ PLÁNY NA 1.čtvrtletí
ŘÍJEN 2021
1. týden ( 4.-8.10)
MATEMATIKA
opakování písemného dělení ( desetiminutovka) uč.s.12/cv.2, počítání se závorkami ( desetiminutovka) uč. s.15 /cv.1, řešení slov úloh ( desetiminutovka) uč. s.15 /cv.2, 5
nová látka  násobení a dělení zpaměti mimo obor násobilky- PS s,4/cv. 5,6 PS s.5/ 1 uč. s10 /cv. 1. 2
ČESKÝ JAZYK
opakování- vyjm.slova, určování slovních druhů
nová látka- odvozování slov předponou a příponou PS s. 9,10
ANGLICKÝ JAZYK
opakování-čísla 0-20 
nová látka- čísla 20-100  ( diktát čísel) uč,s.7, PS s.4,5 (poslechy 12-16 viz příloha)
ČLOVĚK A SVĚT
opakování -světové strany, orientace na mapě ČR,povrch ČR  pohoří, nížiny, řeky (zkoušení)
nová látka-kraje ČR. Středočeský kraj uč. s.6-8
2. týden ( 11.-15.10)
MATEMATIKA
opakování násobení a dělení zpaměti mimo obor násobilky a slovní příklad(desetiminutovka), orientace v číslech do 1000000 ( test), počítání se závorkami ( desetiminutovka) 
PS s.7-8
ČESKÝ JAZYK
opakování- vyjm.slova, určování slovních druhů (test)
nová látka- změny ve slovech při odvozování příbuzných slov PS s. 11-12
ANGLICKÝ JAZYK
opakování-části obličeje  ( diktát)
nová látka- nová slovíčka   uč.s.8,9, PS s.6-7
ČLOVĚK A SVĚT
opakování -světové strany, orientace na mapě ČR,povrch ČR  pohoří, nížiny, řeky (zkoušení)
nová látka-. Středočeský kraj uč. s.6-8, Jihočeský kraj
3. týden (18.10.-22.10)
ČESKÝ JAZYK
-centra aktivit
předpony-předložky, slova se zdvojenou hláskou
PS s14 do konce   pravopisné pětiminutovky s. 5 první a druhý sloupeček, učebnice s.23
MATEMATIKA
-centra aktivit
opakování písemného sčítání a zaokrouhlování,
ŘEŠENÍ rovnic PS s.9 
ANGLICKÝ JAZYK
-centra aktivit , uč. s. 8-9, PS s.7
ČS-centra aktivit
4. týden (25.10.-26.10)
ČESKÝ JAZYK    opakování- vzory podstatných jmen
předpony, slova se zdvojenými hláskami  PS s. 15, diktát 
MATEMATIKA    opakování zaokrouhlování a písemného sčítání čísel
ZLOMKY- zápis zlomku, uč. 4.roč s. 57, PS  4.roč s.41s. 
ANGLICKÝ JAZYK PS s.8, učebnice s.10 čtení a překlad, poslech  AJ 23 viz příloha
ČS opakování Středočeský kraj, nová látka Kraj Vysočina uč. s. 24
 
LISTOPAD
1. týden (1.11.- 5.11)
ČESKÝ JAZYK    opakování- vzory podstatných jmen, podmět a přísudek ve větě
předpony, slova se zdvojenými hláskami  PS s. 16 , slohová práce..reklama s.18
MATEMATIKA    opakování zaokrouhlování a písemného sčítání čísel
 

Aktuality

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.