Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura, Dramatická výchova (8. ročník)

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí: foto: http://knihovna.nmnm.cz/

LIDÉ A JEJICH CHOVÁNÍ JSOU JAKO ČEŠTINA, SAMÁ VÝJIMKA.             (E. S. Manorogi)

 

PO - sloh

ST- literatura

ČT, PÁ - mluvnice

Charakteristika předmětu

Žáci 8. ročníku mají týdně pět hodin českého jazyka/dram. výchovy. 

Pondělní hodinu věnujeme komunikační a slohové výchově, kde se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu, který dokáží analyzovat a kriticky posoudit.

Středa bude zaměřena na literaturu,kdy budou žáci získávat a rozvíjet základní čtenářské návyky, schopnost tvořivé recepce a interpretace textu. V rámci dramatické výchovy si zase žáci budou rozvíjet komunikativní dovednosti v běžných životních situacích a budou trénovat porozumění textu.  

Ve čtvrtek a v pátek se budeme věnovat jazykové výchově, kdy žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka (nauka o slově, tvarosloví, skladba).

Žák musí za jedno pololetí přečíst minimálně 3 knihy (min. 160 stránek) a zpracovat jedno tzv. čtenářské okénko o knize. Přečtené knihy žáci zapisují do připraveného seznamu přečtených knih. Čtenářský deník není povinný, ale dobrovolný.

Domácí úkoly jsou bodově hodnoceny. Za správně vypracovaný úkol žák získá 3 body, za menší chybky 2 body a za přinesený úkol s chybami 1 bod. Za 9 bodů získá velkou jedničku do žákovské knížky, naopak za tři nepřinesené domácí úkoly pětku.

 

Klasifikace vyučovacího předmětu:

  • gramatické testy včetně jazykových rozborů budou hodnoceny v procentech
  • pravopisná cvičení = krátké útvary týkající se procvičených gramatických jevů budeme hodnotit (1chyba stupeň dolů)
  • diktáty = souvislé texty v rozsahu maximálně 8 řádků tištěného textu budeme hodnotit

            1 (0 – 1 chyba)                      

            2 (2 – 3 chyby)

            3 (4 – 5 chyb)

            4 (6 – 7 chyb)

            5 (8 a více chyb)

  • literární testy budeme hodnotit v procentech
  •  recitace – hodnocení znalosti textu + umělecký přednes
  •  sloh - písemné slohové práce budou hodnoceny ve čtyřech kategoriích (dodržení slohového útvaru, umělecký dojem, stylistická obratnost, pravopis)
  • samostatné ústní projevy budou hodnoceny podle přípravy projevu a schopnosti zaujmout posluchače

 

Učební pomůcky

učebnice:  E. Hošnová a kol.: Český jazyk pro 8. ročník ZŠ, nakladatelství SPN, 2012, čítanka a literatura V. Martinková

sešity: malý sešit 564 na mluvnici, malý sešit 544 na sloh, malý/velký sešit na literaturu, 

malý sešit 544 na domácí úkoly, malý sešit 564 na testy (využíjí ten z loňského roku)

desky na zakládání kopií

 

Zajímavé webové odkazy související s výukou českého jazyka:

- gramatická cviční: http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php

 - internetová jazyková příručka: http://prirucka.ujc.cas.cz/

- pravidla českého pravopisu a slovníky: http://www.nechybujte.cz/

- webové stránky městské knihovny Tábor: http://www.knihovnatabor.cz/

- webové stránky městské knihovny Sezimovo Ústí II.: http://www.knihovnasezimovousti.wz.cz/index.php?akce=uvod

- Kde trénovat psaní velkých a malých písmen? Třeba tady: http://www.ocestine.cz/testy/velka-a-mala-pismena/

- trénujte větné členy:  http://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_vetne_cleny.php 

- jak správně napsat přímou řeč: http://www.mojecestina.cz/article/2014071301-jak-psat-primou-rec

 

Aktuality

Zápis do 1. třídy

1.3.

se uskuteční ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 10.00 do 17.00.

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.