Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura, Dramatická výchova (7. ročník)

Základní a mateřská škola 9. května Sezimovo Ústí: foto: http://knihovna.nmnm.cz/

LIDÉ A JEJICH CHOVÁNÍ JSOU JAKO ČEŠTINA, SAMÁ VÝJIMKA.             (E. S. Manorogi)

 

Právě probíraná témata:

mluvnice - skladba

sloh - umělecký popis (líčení)

literatura - krátké prozaické útvary

 

Charakteristika předmětu

Žáci 7. ročníku mají týdně pět hodin českého jazyka/dram. výchovy. 

V pondělí, ve středu a ve čtvrtek se budeme věnovat jazykové výchově, kdy žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka (nauka o slově, tvarosloví, skladba).

Páteční hodinu věnujeme komunikační a slohové výchově, kde se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu, který dokáží analyzovat a kriticky posoudit.

V rámci úterní dramatické výchovy si žáci budou rozvíjet komunikativní dovednosti v běžných životních situacích a zároveň se zde budeme věnovat i literární výchově, kdy budou žáci získávat a rozvíjet základní čtenářské návyky, schopnost tvořivé recepce a interpretace textu.

Žák musí za jedno pololetí přečíst minimálně 3 knihy (min. 160 stránek) a zpracovat jedno tzv. čtenářské okénko o knize. Přečtené knihy žáci zapisují do listu, který si vlepily do sešitu literatury. Čtenářský deník není povinný, ale dobrovolný.

Domácí úkoly jsou bodově hodnoceny. Za správně vypracovaný úkol žák získá 3 body, za menší chybky 2 body a za přinesený úkol s chybami 1 bod. Za 9 bodů získá velkou jedničku do žákovské knížky, naopak za tři nepřinesené domácí úkoly pětku.

 

Klasifikace vyučovacího předmětu:

  • gramatické testy včetně jazykových rozborů budou hodnoceny v procentech
  • pravopisná cvičení = krátké útvary týkající se procvičených gramatických jevů budeme hodnotit (1chyba stupeň dolů)
  • diktáty = souvislé texty v rozsahu maximálně 8 řádků tištěného textu budeme hodnotit

            1 (0 – 1 chyba)                      

            2 (2 – 3 chyby)

            3 (4 – 5 chyb)

            4 (6 – 7 chyb)

            5 (8 a více chyb)

  • literární testy budeme hodnotit v procentech
  •  recitace – hodnocení znalosti textu + umělecký přednes
  •  sloh - písemné slohové práce budou hodnoceny ve čtyřech kategoriích (dodržení slohového útvaru, umělecký dojem, stylistická obratnost, pravopis)
  • samostatné ústní projevy budou hodnoceny podle přípravy projevu a schopnosti zaujmout posluchače

 

Učební pomůcky

učebnice E. Hošnová a kol.: Český jazyk pro 7. ročník ZŠ, nakladatelství SPN, 2012

čítanka V. Martinková: 

malý sešit 564 na mluvnici

malý sešit 544 na sloh

malý sešit 524 na literaturu

malý sešit 544 na domácí úkoly

malý sešit 564 na testy (využíjí ten z loňského roku)

desky na zakládání kopií

 

Zajímavé webové odkazy související s výukou českého jazyka:

- gramatická cviční: http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php

 - internetová jazyková příručka: http://prirucka.ujc.cas.cz/

- pravidla českého pravopisu a slovníky: http://www.nechybujte.cz/

- webové stránky městské knihovny Tábor: http://www.knihovnatabor.cz/

- webové stránky městské knihovny Sezimovo Ústí II.: http://www.knihovnasezimovousti.wz.cz/index.php?akce=uvod

- Kde trénovat psaní velkých a malých písmen? Třeba tady: http://www.ocestine.cz/testy/velka-a-mala-pismena/

- trénujte větné členy:  http://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_vetne_cleny.php 

- jak správně napsat přímou řeč: http://www.mojecestina.cz/article/2014071301-jak-psat-primou-rec

 

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.