školné MS

Školné pro školní rok 2012/2013

č.j. 32/7-2011

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Tato směrnice je součástí ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ŠKOLY.
Změny ve směrnici jsou prováděny formou nové směrnice s novým č.j. a následnou aktualizací
přílohy č.2 organizačního řádu školy.

I. Úvodní ustanovení
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 23 odst. 3, § 35 odst. 2, § 123 odst. 4, stanovuje ředitel školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ. Směrnice dále vychází z Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

II. Výše úplaty
1) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
2) V prvním a druhém ročníku činí základní částka měsíční úplaty 350,- Kč (výše základní částky vychází z 50 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů v uplynulém kalendářním roce).
3) Výše úplaty za děti, které navštěvují mateřskou školu nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, činí 175,- Kč.
4) Výše úplaty za děti starší 3 let, které navštěvují mateřskou školu bez omezení počtu dní, nejvýše však 4 hodiny denně, činí 230,- Kč (2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz).
5) Výše úplaty v době omezení či přerušení provozu (podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) je stanovena takto:
a) 17,- Kč za každý den provozu MŠ, jedná-li se o celodenní docházku
b) 12,- Kč za každý den provozu MŠ, jedná-li se o dítě, které navštěvuje mateřskou školu bez omezení počtu dní, nejvýše však 4 hodiny denně

III. Osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek podle § 20-22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče podle § 36-43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

IV. Splatnost úplaty a sankce za neplacení
1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.
2) Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady, může ředitel školy, po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

V. Závěrečná ustanovení
Tato směrnice je trvale uložena v kanceláři školy.
Přílohou směrnice je kalkulace nákladů na provoz mateřské školy za rok 2011.
Účinnost od 1.9.2013


V Sezimově Ústí  2. května 2013                

Mgr.Petr Peroutka
ředitel školy

Aktuality

Zápis do 1. třídy

1.3.

se uskuteční ve středu 3. dubna a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 10.00 do 17.00.

Den otevřených dveří

6.12.

v sobotu 15. 12. 2018 zveme všechny rodiče současných i budoucích školáků do školy.

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.