školné MS

Školné pro školní rok 2012/2013

č.j. 32/7-2011

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Tato směrnice je součástí ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ŠKOLY.
Změny ve směrnici jsou prováděny formou nové směrnice s novým č.j. a následnou aktualizací
přílohy č.2 organizačního řádu školy.

I. Úvodní ustanovení
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 23 odst. 3, § 35 odst. 2, § 123 odst. 4, stanovuje ředitel školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ. Směrnice dále vychází z Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

II. Výše úplaty
1) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
2) V prvním a druhém ročníku činí základní částka měsíční úplaty 350,- Kč (výše základní částky vychází z 50 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů v uplynulém kalendářním roce).
3) Výše úplaty za děti, které navštěvují mateřskou školu nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, činí 175,- Kč.
4) Výše úplaty za děti starší 3 let, které navštěvují mateřskou školu bez omezení počtu dní, nejvýše však 4 hodiny denně, činí 230,- Kč (2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz).
5) Výše úplaty v době omezení či přerušení provozu (podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) je stanovena takto:
a) 17,- Kč za každý den provozu MŠ, jedná-li se o celodenní docházku
b) 12,- Kč za každý den provozu MŠ, jedná-li se o dítě, které navštěvuje mateřskou školu bez omezení počtu dní, nejvýše však 4 hodiny denně

III. Osvobození od úplaty
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek podle § 20-22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče podle § 36-43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

IV. Splatnost úplaty a sankce za neplacení
1) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.
2) Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady, může ředitel školy, po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

V. Závěrečná ustanovení
Tato směrnice je trvale uložena v kanceláři školy.
Přílohou směrnice je kalkulace nákladů na provoz mateřské školy za rok 2011.
Účinnost od 1.9.2013


V Sezimově Ústí  2. května 2013                

Mgr.Petr Peroutka
ředitel školy

Aktuality

Zápis do 1. třídy

21.2.

se uskuteční ve středu 11. dubna a ve čtvrtek 12. dubna 2018, vždy od 10.00 do 17.00.

Projekt pro předškoláky

25.10.

20. 3. 2018 od 16. 30 začíná třetí díl projektu pro předškoláky "Nebojte se velké školy"..

Rozvrhy na školní rok 2017/2018

3.9.

Byly zveřejněny rozvrhy na školní rok 2017/2018

Prázdninové aktivity školy 2017

28.4.

informace o kurzech, táborech, přihlášky ke stažení

Rodiče vítáni

31.10.

Získali jsme značku Rodiče vítáni, která je udělována školám, které splňují kritéria partnerské a přátelské komunikace.

Přihlášky

30.8.

V dokumentech ke stažení najdete přihlášku do ZŠ, přihlášku do MŠ, přihlášku ke stravování a další dokumenty.

Včely ve škole

14.6.

Dne 16. května 2012 se do školy po mnoha letech opět vrátily včely.

Smlouva s rodiči

27.2.

Naše škola se účastní projektu MŠMT "Ověřování individuálních výchovných plánů", tzv. smlovy s rodiči. Více v projektech.