příměstský tabor 2015

Školní rok 2023/2024

 

 

Příměstský tábor 2015

Příměstský tábor se uskuteční od 17. do 21. srpna 2015 vždy od 7,00 hod do 16,00 hod v budově naší základní školy. Připraven je následující program:

Pondělí – zahájení v 7,00 – 8,00 hodin ve škole

Keramická dílna– vlastní výrobek z hlíny, práce s modelovacími hmota, temperami, oběd a svačina ve školní jídelně, odpoledne sportovní aktivity

 

Úterý– Celodenní výlet do Třeboně, balíček místo oběda, cesta MHD a vlakem

 

Středa– Polodenní výlet do Tábora

Jordán, botanická zahrada, staré město, muzeum, oběd ve škole

 

Čtvrtek– Celodenní výlet do Bechyně, balíček místo oběda

 

Pátek – Pěší výlet na Knížecí rybník, popř. návštěva ZOO Větrovy

 

Změna programu vyhrazena v závislosti na počasí, budete předem informováni.

 

Vhodné je denně sportovní oblečení a obutí, přezůvky, obuv do tělocvičny, vlastní kreslící potřeby, nůžky v pouzdře nebo v penále. Ostatní výtvarné či jiné pomůcky budou dětem poskytnuty. Hrazeno je i jízdné a vstupné. Dle vlastního uvážení poskytněte dětem kapesné.

 

Při nástupu na tábor odevzdejte:

posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem

- prohlášení zákonných zástupců s datem ne starším než jeden den

- kopii kartičky zdravotní pojišťovny/nebo originál/

- telefonní kontakt na zákonné zástupce

- lístek s odchody z příměstského tábora

 

Vašim dětem se budou věnovat: Milena Zrůstová, vychovatelka, Andrea Smetanová, učitelka naší školy

 

          

Souhlasím, aby můj syn/dcera ……………………………………

 

chodil/a v týdnu konání příměstského tábora  17. – 21. 8. 2015

 

a) sám/sama domů

 

b) v doprovodu …………………………………………..

 

 

                                                        ………………………………………

                                                               podpis zákonného zástupce

 

 

 

PROHLÁŠENÍ   ZÁKONNÝCH   ZÁSTUPCŮ   DÍTĚTE

Prohlašuji, že mé dítě ……………………………………. nar. ………………………….

 

je způsobilé zúčastnit se příměstského tábora, který proběhne

 

v …………………………………………………………………………………………..

 

v termínu od ………………  do …………………………. .

 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

 

V ……………………………  dne ……………………..…. .

                                                      (datum ne starší jeden den)

                                                                                              ……………………………………

                                                                                                     podpis zákonného zástupce